Zásady ochrany
osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou SIERA realitná kancelária, s.r.o., so sídlom Nám. J. Herdu 579/1, 917 01 Trnava, IČO: 53 177 398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47195/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza pri vykonávaní realitnej činnosti.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese SIERA realitná kancelária, s.r.o., Nám. J. Herdu 579/1, 917 01 Trnava alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@sierareal.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

  1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA, DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, právne základy, kategórie osobných údajov a informáciu o dobách uchovávania Vašich osobných údajov, k spracúvaniu ktorých prichádza pri poskytovaní realitnej činnosti Prevádzkovateľom, nájdete v tabuľke nižšie. 

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

ÚčelyPrávny základKategórie osobných údajovKategórie dotknutých osôbDoba uchovávania
Realizácia výberového konaniaČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (predzmluvné vzťahy)fyzické osoby - uchádzači o zamestnanieosobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom listepočas trvania výberového konania (maximálne 60 dní odo dňa doručenia životopisu)
Vedenie evidencie neúspešných uchádzačov za učelom ich oslovenia v budúcnostiČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie oosbných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyfyzické osoby - uchádzači o zamestnanieosobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste1 rok odo dňa udelenia súhlasu
Spracovanie účtovných dokladovČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby - zamestnanci, fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,  sprostredkovatelia,  fyzické osoby – klienti, ich zamestnanci a zástupcoviabežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými inštitúciami)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby - odosielatelia a
prijímatelia úradnej korešpondencie
bežné osobné údaje5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a klientmi), vrátane predzmluvných vzťahov (najmä uzatváranie a a plnenie sprostredkovateľských a rezervačných zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve a poskytovanie služieb s tým spojených)Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávanie pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahovfyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  sprostredkovatelia, fyzické osoby – klienti a ich zástupcoviabežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, dátum narodenia, v zákonom vyžadovaných prípadoch aj rodné číslo, rodné priezvisko a údaj o občianstve), údaje o vlastníctve nehnuteĺnostípočas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov a klientov a ich kontaktných osôb (v prípade obchodných partnerov alebo klientov - právnických osôb), uzatvorených zmlúv a vedenie primeranej obchodnej komunikácieČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  ktorým je potreba vedenia prehľadu o dodávateľoch, obchodných partneroch a klientoch prevádzkovateľa, resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmlvných povinností,  prípadné preukazovanie právnych nárokov a vedenie primeranej obchodnej komunikáciefyzické osoby - obchodní partneri, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby - dodávatelia  služieb a ich zamestnanci a zástupcovia,  fyzické osoby - klientibežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, tel. č., e-mail), špecifikácia predmetu zmluvy pri realitnej činnosti5 rokov po strate platnosti Zmluvy
Vybavovanie reklamáćií a vedenie predpísanej dokumentácieČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (klienti, ich zamestnanci a zástupcovia)bežné osobné údaje3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si reklamáciu uplatní klient - fyzická osoba a 4 roky odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si reklamáciu uplatní klient - právnická osoba
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľabežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostido vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôba evidencia spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavenéČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovfyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľabežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie (identifikácia klienta, jeho konečného užívateľa výhod a obchodnej operácie, vrátane kopírovania a scanovania úradných dokladov a uchovávanie údajov)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby - klienti, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia klientov, koneční užívatelia výhod klientovmeno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, iné osobné údaje preukazujúce postavenie KÚV alebo funkciu dotknutej osoby u klienta5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom, ak finančná spravodajská jendotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Uchovávanie všetkých písomných dokladov a údajov týkajúcich sa vykonania obchodu v rámci realitnej činnosti (ako povinná osoba)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostífyzické osoby - klienti, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia klientov, koneční užívatelia výhod klientovmeno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, iné osobné údaje uvedené v dokladoch o obchode5 rokov od vykonania obchodu, ak finančná spravodajská jendotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonickyČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientelyfyzické osoby zasielajúce správu / dotazmeno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie fotografí dotknutých osôb a iných údajov na webovej stránke a na iných komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľaČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobykonateľ, spolupracujúci realitní makléri, zamestnanci prevádzkovateľa, obchodní partneri, ktorí udelili súhlas  zamestnanci: fotografia, ostatné dotknuté osoby: meno, priezvisko, fotografia, e-mail a tel. číslo, údaj o vzdelaní a profesionálnom zameraní5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami prevádzkovateľa na webovej stránke prevádzkovateľa pri prezentačnej činnostiČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyfyzické osoby - klienti, ktorí udelili súhalsmeno, priezvisko, lokalita5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejnenie výhercov na webovej stránke a profiloch prevádzkovateľa na sociálnych sieťachČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťažemeno, priezvisko, adresa bydliska2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyfyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlasIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vyhotovovanie a evidencia protokolov o vykonaní obhliadky nehnuteľnostiČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávanie pri plnení zmluvy a realizácii predzmluvných vzťahov (do uzatvorenia rezervačnej zmluvy)   Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  ktorým je záujem na riadnom plnení a evidovaní plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z uzatvorených sprostredkovateľských zmlúv s inými klientamifyzické osoby - klienti, ktorí sa zúčastnili obhliadky nehnuteľnostimeno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa a tel. čísloDo uzatvorenia rezervačnej zmluvy, počas jej trvania a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.   V prípade, ak nepríde k uzatvoreniu rezervačnej zmluvy, počas doby trvania sprostredkovateľskej zmluvy týkajúcej sa obhliadanej nehnuteľnosti a po ich skončení do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uvedených zmluvných vzťahov, spravidla 3 roky odo dňa uskutočnenia obhliadky

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

  1. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. pri uzatváraní zmluvy, objednávke služieb alebo pri Vašej identifikácií v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). V niektorých prípadoch, najmä ak s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

  1. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru a dohľadu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií), znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád v prípade Vašej reklamácií, orgánom plniacim povinnosti na úseku správy a evidencie nehnuteľností (najmä príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru) a tiež príslušným orgánom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (finančná spravodajská jednotka). K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spolupracujúce advokátske kancelárie, notári a znalci z príslušného odboru.

Príjemcom Vašich osobných údajov sú aj druhé zmluvné strany – účastníci sprostredkovaného zmluvného vzťahu a prevádzkovatelia realitných portálov, na ktorých Prevádzkovateľ zverejňuje ponuky Vašich nehnuteľností (pri plnení svojich zmluvných povinností, ak sa na tom v rámci zmluvy o sprostredkovaní s Prevádzkovateľom dohodnete).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA, spoločnosti Meta Platforms Inc, a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnych sieťach a organizovaní súťaží pre verejnosť na sociálnych sieťach.

K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín (USA), spoločnostiam Meta Platforms, Inc. a Google, LLC, dochádza aj pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, a tiež prostredníctvom dodatočných záruk prenosu, ktoré poskytovatelia uvedených služieb prijímajú. K prenosu môže prichádzať iba výnimočne, a to na základe príslušných právnych predpisov platných v uvedenej tretej krajine (USA), ktoré sa vzťahujú na uvedených poskytovateľov služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA - Pri nasledujúcich účeloch spracúvania Vašich osobných údajov:

-     plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a klientmi), vrátane predzmluvných vzťahov (najmä uzatváranie a plnenie sprostredkovateľských a rezervačných zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve a poskytovanie služieb s tým spojených);

-     vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov a klientov a ich kontaktných osôb (v prípade obchodných partnerov alebo klientov - právnických osôb), uzatvorených zmlúv a vedenie primeranej obchodnej komunikácie

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa aj spoločnosťou SIERA home, s.r.o., Nám. J. Herdu 579/1, 917 01 Trnava, IČO: 54 382 505 (ďalej ako „SIERA home, s.r.o.“), ktorá pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely spracúva osobné údaje dotknutých osôb v postavení spoločných prevádzkovateľov spolu s Prevádzkovateľom (ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia“), a tým pádom je aj príjemcom Vašich osobných údajov spracúvaných na uvedené účely spracúvania.

Spoloční prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa Predpisov o ochrane osobných údajov v dohode Spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:

Bez ohľadu na vyššie uvedené časti dohody Spoločných prevádzkovateľov je každá dotknutá osoba oprávnená uplatniť svoje práva podľa Predpisov o ochrane osobných údajov u každého zo Spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo Spoločných prevádzkovateľov.

Pri poskytovaní realitnej činnosti Prevádzkovateľom (t. j. pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely uvedené v týchto zásadách) neprichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri poskytovaní realitnej činnosti nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

  1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  
Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode týchto Zásad. 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

  1. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

  1. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 01.09.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať.